Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wij zijn HeusschenCopier. Wij ontwerpen al bijna 25 jaar landschappen. In deze periode hebben we iets zien veranderen. Het landschap om ons heen is grootschaliger, eenvormiger en schraler geworden, veelal uit economische overwegingen. We zien dat de kracht van de natuur en het landschap als gebalanceerd en integraal ecosysteem steeds minder ondersteund en benut wordt. Dit leidt tot verdeeldheid, versnippering en overspanning van het landschap en onze leefomgeving, kortom: het systeem is uit balans!

Het terugbrengen van die balans is wat wij nastreven. We hebben de afgelopen jaren gezien en ervaren dat we voor grotere opgaves staan dan alleen het herstellen van het systeem. Het opvangen van weersextremen in ons landschap, variërend van extreem droge tot extreem natte perioden komt samen met de vraag naar duurzame energie en andere productie- en ontwikkelbehoeftes. Kortom het landschap staat onder druk door een toenemende ruimtebehoefte.

Wij zien kansen voor ontwikkelingen die meer meebewegen met het landschap en waarin de ondergrond leidend is. Die ondergrond werkt door in onze leefomgeving en onze steden, ook als de oorspronkelijke kenmerken ervan niet meer zichtbaar of beleefbaar zijn. We creëren oplossingen die ons leiden naar een nieuw dynamisch (cultuur)landschap dat in balans is. Een landschap in evenwicht met verbindingen, structuren en patronen die geïnspireerd zijn op natuurlijke systemen en ruimtelijke logica. Wij maken daarbij gebruik van de kracht van het landschap: de landschapskracht.

Want als we het landschap de kracht geven die het nodig heeft, dan helpt het ons bij het vinden van antwoorden op maatschappelijke opgaven zoals het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit, de toeristisch-recreatieve spreiding, het natuur- en landschapsbeheer, klimaat robuuste landbouw, de hoogwaterveiligheid, een adaptieve en leefbare woonomgeving en de energietransitie. Het kan … als we het anders, integraal en vooral samen aanpakken.

Wij als ruimtelijk ontwerpers zijn als geen andere scheppende beroepsgroep in staat om deze handschoen op te nemen. Wij benutten ons analytisch vermogen, kennis en creativiteit om vanuit de context te komen tot samenhangende oplossingsrichtingen met meerwaarde voor mens, natuur en economie. Hierin kijken en handelen we vanuit het landschap als de drager van de toekomst, en als potentieel dat elke keer weer doorontwikkeld wordt. Het faciliteren van dit proces is onze kracht. HeusschenCopier geeft het landschap maximale kracht. Dit doen we samen met stakeholders en betrokkenen en in samenhang met ontwikkelingen die lokaal, regionaal en nationaal plaatsvinden.

De aard van de opgave bepaalt de invalshoek van wat we aanbieden, wat we doen en hoe we werken. Onze producten zijn procesinstrumenten om het landschap proactief, dynamisch en samenwerkend te ontwikkelen, altijd met het oog op verbetering van omgevingskwaliteit en het vergroten van het algemeen welzijn van mens en dier.

De kracht van HeusschenCopier

Inspiratiekracht

HeusschenCopier opereert vanuit, en laat zich inspireren door het Limburgse landschap en de directe omgeving. Wij voelen ons nauw verbonden met de omgeving waarin we wonen en werken. Een omgeving rijk aan landschappen en sferen; rivier- en beekdalen, hellingen en plateaus, dorpen en steden. De sterke hoogteverschillen, de unieke ecologie, de soms scherpe contrasten tussen open en besloten gebied en de rijke cultuurhistorie maken het landschap aantrekkelijk én complex. Deze uiteenlopende kenmerken bieden voor ons de inspiratie om ook de verschillende opgaves als vanzelfsprekend te verenigen met de vaak unieke locaties. Onderscheidende concepten komen voort en krijgen vorm door de wisselwerking met de omgeving. Samen met onze opdrachtgevers en partners werken wij aan een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig landschap.

Verbeeldingskracht

HeusschenCopier werkt aan projecten waarin het begrip ‘landschap’ verschillende gedaanten kent; van natuurlandschap tot stedelijk landschap, van snelweglandschap tot leisure landschap. Vanuit een goed begrip van de ‘plek’ en het beoogde programma geven wij vorm aan nieuwe leefomgevingen. Met heldere analyses, ingegeven door onze landschappelijke kijk op onze woon- en leefomgeving maken we het landschap begrijpelijk en ‘leesbaar’ voor onze opdrachtgevers. Een sterk concept en een prikkelende ruimtelijke verbeelding maken ontwerpvoorstellen inzichtelijk voor onze opdrachtgevers en andere stakeholders. We kunnen daarbij stoelen op breed vakmanschap dat varieert van de schetsrol tot 3d-renders, passend bij de ambitie en invalshoek van de opgave.

Ontwikkelkracht

HeusschenCopier is in staat om maatschappelijke ontwikkelingen te koppelen aan het landschap. Met slimme combinaties, visies en ontwikkelconcepten vergroten we het laadvermogen van het landschap, versterken we landschappelijke kwaliteiten en voegen we nieuwe waarden toe. De ontwikkelkracht zit in de wederkerigheid tussen een initiatief en zijn omgeving. Die wederkerigheid leidt idealiter in beide richtingen tot meerwaarde. Het initiatief mag zich gelukkig prijzen onderdeel uit te maken van het mooie landschap en het landschap wordt verrijkt met een passende ontwikkeling. Landschapsontwikkeling is echter ook een laagdynamisch proces dat een lange adem vergt. Ontwikkeling, beheer en onderhoud zijn hierin minstens zo belangrijk als een sterk concept. Met bewezen ervaring in het ontwikkelen en realiseren van plannen helpt HeusschenCopier opdrachtgevers hun ideeën tot uitvoer te brengen.