Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Inspiratiekader vitaal buitengebied Nederweert

Urgente ruimtelijke opgaven zoals natuurherstel en stikstofvermindering maken dat overheden stappen willen zetten op weg naar een verbetering van de omgevingskwaliteit. Hierbij is het vaak een uitdaging om op een integrale manier – met bodem en water sturend als leidend principe – na te denken over de toekomst van het landschap. Zo ook in de gemeente Nederweert.

Het uitgestrekte en afwisselende landschap van Nederweert wordt gekenmerkt door agrarische productielandschappen, beekdalen, verspreide kernen en waardevolle natuurgebieden. Net zoals in de hele regio liggen er grote opgaven wat betreft het verbeteren van de gezondheidssituatie, de natuur-, water- en bodemkwaliteit én het vormgeven van de agrarische transitie. De uitdaging is dan ook om deze opgaven om te zetten in een kans voor de gemeente om aan de slag te gaan met een gezond en leefbaar buitengebied.

In opdracht van de gemeente Nederweert heeft HeusschenCopier Landschapskracht gewerkt aan een Inspiratiekader Vitaal Buitengebied Nederweert. Dit inspiratiekader is opgesteld vanuit de logica van het landschap. Aan de hand van historische en ruimtelijke aanknopingspunten hebben we geschetst welke kansen er liggen om landschappelijke structuren te versterken en te komen tot een leesbaar en beleefbaar landschap waar bewoners, bezoekers, ondernemers én de natuur zich thuis blijven voelen. Tegelijkertijd schetst het inspiratiekader een inspirerende stip op de horizon die laat zien hoe de transformatie van het buitengebied vorm kan krijgen.

Het inspiratiekader biedt zo houvast voor het samen vormgeven van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Om te zorgen dat deze transformatie ook in de praktijk tot uitvoering gebracht kan worden, zijn er per afzonderlijk landschappelijk deelgebied zogenaamde gebiedspaspoorten opgesteld. Deze gebiedspaspoorten bieden inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen die passend zijn bij de landschappelijke kwaliteiten van ieder deelgebied. Door op basis van bestaande waarden zorgvuldig de juiste functies op de meest geschikte plek te laten landen kan gezamenlijk gewerkt worden aan een robuuster en veerkrachtiger landschap.

Met producten zoals dit inspiratiekader, helpt HeusschenCopier Landschapskracht gemeenten met het vertalen van globale visies naar lokaal beleid zodat urgente ruimtelijke opgaven kunnen worden aangepakt.

Locatie

Opdrachtgever

Jaar

Samenwerking                       

Team

gemeente Nederweert

gemeente Nederweert

2024

Viduro – strategische denkers & impactvergroters

Ramón Copier, Marc Heusschen, Karim van Knippenberg, Mike Tomassen