Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wateroverlast als aanleiding voor een integrale benadering van de buitenruimte in Broekhem

In tijden van extremere weersomstandigheden is het belangrijk om te streven naar een klimaat adaptieve inrichting van de openbare ruimte, om zo de effecten van bijvoorbeeld een hevige regenbui te beperken. In de kern Broekhem (ten oosten van Valkenburg) zorgen de hoogteverschillen, het smalle wegprofiel en de verouderde riolering regelmatig voor overlast bij overmatige regenval. Daarbij kent de openbare ruimte een sterk verkeerskundige inrichting, die bovendien sleets is.

Om te komen tot een openbare ruimte met een hoogwaardiger uitstraling die recht doet aan de omgevingskenmerken en -kwaliteiten, heeft HeusschenCopier Landschapskracht in opdracht van de Gemeente Valkenburg aan de Geul een ontwerp gemaakt voor een zestal straten en aangrenzende openbare ruimte. Voor de ondergrondse wereld (riolering, kabels en leidingen) stond adviesbureau Kragten aan de lat met wie wij in nauw overleg tot een goede afstemming zijn gekomen tussen onder- en bovengrond. Kragten heeft tevens het openbare ruimte ontwerp verkeerskundig beoordeeld en aangescherpt.

Uitgangspunt van dit ontwerp is een duurzame, klimaat adaptieve inrichting die samenhang creëert en uitnodigt tot een aangenamer gebruik voor met name voetgangers en fietsers. Zo wordt de openbare ruimte waar mogelijk vergroend; bomen, plantvakken en haagbeplanting dragen bij aan het tegengaan van hittestress. In het ontwerp is een gescheiden watersysteem geïntroduceerd waarbij grijs, vervuild water wordt gescheiden van blauw hemelwater. Ook de open bestrating en de groene elementen zorgen ervoor dat water op een natuurlijke manier in de bodem kan infiltreren. Bewoners worden bovendien met een subsidieregeling gestimuleerd hun eigen regenwater te ontkoppelen en op te vangen in bijvoorbeeld geveltuinen.

Op basis van lokale karakteristieken, in samenspraak met stakeholders en ondernemers én in goede afstemming met bureau Kragten is zo een integraal ontwerpvoorstel ontstaan dat in 2023 tot uitvoering wordt gebracht. Een ontwerpvoorstel dat de oude structuren van Broekhem weer leesbaar maakt, de verkeerscirculatie verbetert, de verkeersveiligheid vergroot en bovendien de verblijfskwaliteit verhoogt.

Locatie

Opdrachtgever                       

In samenwerking met

Jaar

Team

Broekhem, Valkenburg

Gemeente Valkenburg aan de Geul

bureau Kragten

2020-2022

Marc Heusschen, Tanvi Gupta, Wendy Lenders, Auke Wissing