Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot

HeusschenCopier heeft in opdracht van Provincie Limburg, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, Chemelot, Brightlands Chemelot Campus en DSM en in samenwerking met MR. Stir een strategische gebiedsvisie voor de omgeving van Chemelot ontwikkeld. Deze gebiedsvisie geeft antwoord op de vraag hoe we ook op langere termijn op een veilige, gezonde en duurzame manier kunnen wonen en werken in de omgeving van Chemelot.

De gebiedsvisie schetst een samenhangend toekomstperspectief voor de omgeving van Chemelot, een gebied dat met de komst van Staatsmijn Maurits in de jaren dertig een enorme economische en stedelijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Wat ooit een open heidelandschap was – Graetheide geheten – is nu een aaneengesloten stedelijk woon-, werk- en leefgebied. De gebiedsvisie zet in op een drietal ontwikkelprincipes:

1. Het versterken van de ruimtelijke structuren in het gebied. Dit betekent robuuster, ecologische verbindingen maar evenzeer het ontwikkelen van een snel en comfortabel fietsroutenetwerk. Het versterken en beter herkenbaar maken van de ruimtelijke structuren vormt de basis voor zogenaamde ‘waardecreatie’.
2. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt eerste de mogelijkheid van duurzaam en meervoudig ruimtegebruik onderzocht. Dit betekent onder andere aansturing op hergebruik boven uitbreiding en ‘nieuwvestiging’, of het nu gaat om potentiële ontwikkelruimte op de Chemelot site of het hergebruik van gebouwen.
3. Stimuleren van verweving van functies en doelen leidt eerder tot meervoudige waardecreatie dan scheiding functies. Kortom: verweven waar het kan, scheiden waar het moet.

Vanuit een geschetst samenhangend toekomstperspectief zijn tien concrete, ruimtelijke opgaven benoemd als onderdeel van een uitvoeringsagenda. Van enkele van deze opgaven is een conceptueel, ruimtelijk beeld opgetekend dat richting geeft aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit.

De gebiedsvisie is tot stand gekomen in een intensief participatietraject met vele belanghebbenden in de omgeving. Daartoe zijn door HeusschenCopier klankbordsessies georganiseerd, presentaties voorbereidt en belangen en ruimtelijke doelen in kaart gebracht. De gebiedsvisie vormt de basis voor de vertaling in omgevingsvisies (en vervolgens omgevingsplannen) en geeft richting aan de inzet van investeringsprogramma’s en de gezamenlijke input voor de uitwerking van het fysieke deel van het investeringsprogramma Chemelot Circulair HUB en NOVI-gebied Zuid-Limburg.

De Strategische Gebiedsvisie Omgeving Chemelot staat hier online. 

Locatie                                                                                                                             

Opdrachtgever                                                                                                                                      

In samenwerking met

Jaar

Team

Westelijke Mijnstreek (grondgebied Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, Gemeente Beek)

Provincie Limburg, Chemelot, Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, DSM, Brightlands Chemelot Campus

MR. STIR                  

2020-2021

Ramón Copier, Marc Heusschen, Auke Wissing, Loes Briaire (stagiair)