Zoek
Sluit dit zoekvak.

Tuinen van Maastricht | inspiratiekader voor een arcadisch landschap

Ten noorden van Maastricht ligt in potentie een arcadisch landschap van landgoederen, buitenplaatsen, kastelen, villa’s en hoeves. Tezamen vormen zij één aaneengesloten parklandschap: De Tuinen van Maastricht. Een gelaagd gebied van cultuurhistorische pareltjes, historische water- en groenstructuren en oude en nieuwe (recreatieve) infrastructuur. Een gebied waar natuur en cultuur samenkomen en waar de geboden rust en ruimte in sterk contrast staat met de drukte van de stedelijke context.

Het gebied De Tuinen van Maastricht ontleent zijn bestaan voor een belangrijk deel aan de industrialisatie van Maastricht, eind 19e eeuw. Grootindustriëlen als Petrus Regout vestigden zich in het gebied en bouwden hier een waarlijk lusthof. Deze voormalige lusthof heeft veel van haar glans verloren: planmatige stadsuitbreidingen, de ontwikkeling van bedrijventerreinen en doorsnijdingen van infrastructuur hebben geleid tot een sterk versnipperd landschap. Landschappelijke kwaliteiten en de herkenbaarheid van het landschap staan onder druk. Kernkwaliteiten zijn slecht beleefbaar en toegankelijk.

Een nieuw ruimtelijk raamwerk biedt hier antwoord op. Het historisch watersysteem is daarin leidend. Oude zichtrelaties worden in ere hersteld en het gebied krijgt robuuste randen en heldere structuurdragers. Een fijnmazig routenetwerk ontsluit het gebied voor uiteenlopende bezoekers. Het ruimtelijk raamwerk biedt inspiratie voor een passende programmatische invulling door de ondernemers, uitgaande van hun eigen ‘corebusiness’. Het ruimtelijk raamwerk beoogt hen te inspireren en tot het inzicht te brengen dat het geheel meer oplevert dan de som der delen.

Dit Inspiratiekader is tot stand gekomen in een interactief proces met een aantal ondernemers in het gebied en betrokken overheden. Een aantal reeds actieve adviseurs in het gebied hebben daarvoor de handen ineen geslagen. HeusschenCopier stond daarbij aan de lat voor de vertaalslag van analyse naar ontwerp, resulterend in een wervend toekomstperspectief.

Voor veel ondernemers in het gebied vormde dit proces een eerste kennismaking met de ‘buren’. Deze kennismaking vormt mogelijk het begin van een proces waarin ondernemers en overheden gezamenlijk aan de toekomst van het gebied bouwen. Het Inspiratiekader is daarmee tevens uitnodigingskader dat ondernemers stimuleert bij te dragen aan een versterkte gezamenlijke identiteit van de Tuinen van Maastricht.

Locatie

Oppervlakte

Opdrachtgever              

In samenwerking met                                                               

Jaar

Informatie

Maastricht Noord

350 ha.

Buitengoed Geul & Maas

bureau VERBEEK, Bosgroep Zuid-Nederland, Klement Rentmeesters

2019

Marc Heusschen, Auke Wissing