Zoek
Sluit dit zoekvak.

Actuele opgave

Adaptief landschap

De balans binnen het natuurlijk ecosysteem waar de mens deel van uitmaakt is door menselijk handelen de afgelopen decennia ernstig verstoord geraakt. De mens zal zich op een andere manier moeten gaan verhouden tot zijn leefomgeving. De adaptieve werking van het landschap om de vaker voorkomende en heviger wordende weerextremen op te vangen staat onder druk en vraagt om een cultuurverandering en een robuuster systeem. Dit betekent een omslag van knelpuntaanpak naar een systeemaanpak.

Ontwerpend onderzoek en integraal, ruimtelijk ontwerp zijn belangrijk om tot slimme combinaties te komen tussen ondergrond en gebruik. Door een integrale benadering kan de kracht van het landschap om transities op het gebied van energie en klimaat het hoofd te bieden ten volle worden benut. Op strategisch niveau heeft HeusschenCopier in opdracht van Waterschap Limburg advies uitgebracht voor het vormgeven van een samenwerkingsstrategie voor het Geuldal. Het uitgangspunt hierbij is dat samenwerken gebeurt op basis van een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Het rapport bevat een drietal pilotprojecten die laten zien hoe de leidende principes vorm kunnen krijgen binnen bestaande gebieden.

‘Door te bouwen aan het landschap vanuit gebiedslogica en omgevingskwaliteit, ontstaat in het bestaande landschap ruimte voor toekomstige opgaves.’

Ter hoogte van Valkenburg heeft HeusschenCopier de immer aanwezige, maar onzichtbare kracht en logica van de ondergrond en het waternetwerk ingezet in de oplossing van een groot waterknelpunt in de Geul. Als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling voorziet een nieuwe hoogwatergeul in het Geuldal in extra waterberging bij hoge piekafvoeren. Tegelijkertijd vormt dit natuurlijke beekdal nieuwe context voor het aangrenzende belevingscentrum Par’Course waar HeusschenCopier een hoogwaardige, stedelijke buitenruimte heeft vorm gegeven.

Ook de urgentie en noodzaak van de energietransitie en de technologische ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan vraagt om een andere kijk op het landschap. Bestaande landschappelijke waarden helpen bij het maken van een zorgvuldige afweging welke landschappen wel of niet geschikt zijn. In het begeleiden en toetsen van deze transitie neemt HeusschenCopier een belangrijke positie in. Met goed ruimtelijk ontwerp leggen we logische verbanden, verbinden we ketens en partijen met elkaar en creëren inzicht in de ruimtelijke implicaties van klimaat- en energiemaatregelen. In het Uitnodigingskader Energietransitie nemen we de landschappelijke waarde van het buitengebied van de gemeente Leudal als leidraad voor het toetsen én het inpassen van initiatieven voor duurzame energieopwekking en stellen we heldere kaders waar welke energievorm mogelijk is. Hiermee bouwen we aan een nieuw en herkenbaar energielandschap. 

Actuele opgaven